Blogนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2-53

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ สกุล
1 19450 นาย กันตินันท์ พิรัตน์
2 17009 นาย จรัสพงษ์ เกิดผล
3 19451 นาย จักรี กะการดี
4 19453 นาย ชาญณรงค์ ชวดคำ
5 19454 นาย ชานุภัทร ภูมิภัทร
6 19456 นาย ชิติสรรค์ สะเดา
7 19455 นาย ณัฐวุฒิ สมศักดิ์ศรี
8 17455 นาย ปฏิวัติ ถนอมเมือง
9 18185 นาย ศักดิโชติ จ่ายเพ็ง
10 19457 นาย ศิริเทพ กุลนิตย์
11 19458 นาย ศิวะ วงษ์ศรีแก้ว
12 17283 นาย สิทธิพล เติมโชควัฒนา
13 19459 นาย อเนก เสือประเสริฐ
14 19460 นาย อภิชา การะเกตุ
15 19461 นาย อภิรักษ์ อินทร์ทอง
16 19462 นาย อานนท์ ชุ่มไทย
17 17286 นาย เอกชัย รัตนาอาภรณ์กุล
18 19464 นางสาว กฤษณา โตขำ
19 19466 นางสาว จุฑามาศ อาจคงหาญ
20 19500 นางสาว ดวงกมล บัวแจ่ม
21 17428 นางสาว นิภาพร สืบด้วง
22 18168 นางสาว บุญญารัตน์ วงศ์มูล
23 17477 นางสาว ปิยนุช แก่นยิ่ง (ไปศึกษาต่อต่างประเทศ)
24 19467 นางสาว ภาวิณี ฑัณวีระ
25 19468 นางสาว ยุพาวดี ฉิมงาม
26 17385 นางสาว ลัดดาวัลย์ หนูชูด
27 19506 นางสาว วิจิตรา ชอบป่ารัง
28 19470 นางสาว ศิริมณฑ์ ผลศิริ
29 19472 นางสาว สิริวิมล ทองดี
30 17440 นางสาว สุนิสา ขำใจ
31 17489 นางสาว อภิญญา แก้วเล็ก
32 19473 นางสาว อรอุมา สมร่าง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ สกุล
1 17444 นาย กิจปกรณ์ จำปาทอง
2 17060 นาย กีรติ ท่อนคำ
3 17111 นาย จิณณวัตร เหมือนเดช
4 19474 นาย ชญานิน ศาศวัตวลี
5 17012 นาย ชัชวาล อินทนนท์
6 17449 นาย ฐิติกร สำราญฤทธิ์
7 16917 นาย ณัฐกิตติ์ สุภะคะ
8 17310 นาย ณัฐพล ขำเรืองสิทธิ์
9 19475 นาย ธีรพงศ์ นิติจรรยา
10 17313 นาย ธีระ ตอนสุข
11 19476 นาย นักรบ นุรักษ์ดีศรี
12 19477 นาย ปรเมศวร์ พื้นผา
13 19478 นาย ปริสุทธิ์ เจริญพร
14 19479 นาย วชิระ ไซพันธ์แก้ว
15 17076 นาย สถาพร เรืองทิพย์
16 17082 นาย เอกรัฐ โพธิภิรมย์
17 19463 นางสาว กมลชนก หวังโชคดำรง
18 19480 นางสาว กรณษา สัมฤทธิ์
19 19481 นางสาว กัญจ์ตินันท์ ทองภู
20 17388 นางสาว จริยา แสงเดือน
21 19482 นางสาว จันทร์จิรา พันทอง
22 17389 นางสาว จิตติมา นรารักษ์
23 17085 นางสาว จุฑาภรณ์ สมุทรน้อย
24 18845 นางสาว ชญาภา ฉัตรพิมาย
25 19484 นางสาวชฎาพร บุญสิทธิ์
26 17244 นางสาว ธัญชนิต เชิงศักดิ์ศรี
27 20307 นางสาว ธิดาทิพย์ ดอกพรมลา
28 17189 นางสาว น้ำทิพย์ สุขสันติ
29 17038 นางสาว นิตยา สาพา
30 19486 นางสาว พรกัมปนาถ แสงหล่อ
31 16944 นางสาว พิมพ์ชนก ยิ่งแย้ม
32 17144 นางสาว พีรพร พัวพงษ์ไพโรจน์
33 17339 นางสาว เพ็ญชนก ฤทธิเดช
34 19487 นางสาว ภัทรนิษฐ์ ทรัพย์กุลปัณฑา
35 19488 นางสาว มยุรฉัตร รัศมี
36 17145 นางสาว มิตตา บุญเลิศ
37 19489 นางสาว รินรัตน์ สุดงาม
38 19490 นางสาว วรารัตน์ สุขกะใจ
39 17344 นางสาว วันนิภา อินคชสาร
40 19491 นางสาว วิไลพร รุจิธรรม
41 17050 นางสาว สมฤทัย ธาราพิตร์
42 19492 นางสาว สุภัสสร นาวารัตน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ สกุล
1 17259 นาย กันยวัฒน์ งอนเอี้ยง
2 19494 นาย จรัญ พรประภา
3 17209 นาย ชัยรัตน์ พุดพิมเสน
4 17212 นาย ธนานนท์ บุญรอด
5 17384 นาย นพรัตน์ แดงสิงห์
6 17017 นาย นโรดม คำวงค์
7 17364 นาย ปิยะพันธ์ สาธุจรัญ
8 17215 นาย ปิยะรัตน์ สุขสมบูรณ์
9 17274 นาย ภัทร สุขบัญชา
10 17223 นาย ศรัณย์ สะเทื่อน
11 17224 นาย ศรายุธ บุญสาย
12 17226 นาย สิทธิพร อุตสระครู
13 16979 นาย อธิวัฒน์ ทองเงิน
14 17228 นาย อภิชัย ลักษณะนิยม
15 17377 นาย อัครพล นาคเนียม
16 19497 นางสาว กิตติยา จิตรภักดี
17 19498 นางสาว เกศรินทร์ ไทสา
18 19499 นางสาว ฐาปนีย์ ธนสัมปัตติ
19 17184 นางสาว ฐิตาพร วัจรา
20 19543 นางสาว ธนาภรณ์ ชมบุญ
21 19501 นางสาว ธาริตา สุขเกษม
22 17391 นางสาว นิดา ประชุม
23 16992 นางสาว นิตยา กริ่มใจ (ย้ายไปศึกษาต่อที่อื่น)
24 17191 นางสาว บุณฑริกา พินิจมนตรี
25 19502 นางสาว บุษราคัม โมรารักษ์
26 17140 นางสาว ปภัสรา ศรีเกษมสุนทร
27 17482 นางสาว ปัทมา บริบาล
28 19503 นางสาว ผกามาศ พัลวัลย์
29 18170 นางสาว พิมพร สิริกัลยกร

30 17054 นางสาว แพรตะวัน สิริวดีชนภัทร์
31 17043 นางสาว ภัณฑิลา หัวใจ
32 19504 นางสาว มุทานันท์ พลชัย
33 19505 นางสาว เมธาวี หยิ่ม
34 17247 นางสาว เมริน ปั้นทอง
35 17097 นางสาว รุ่งขวัญ ชุ่มช้อย
36 17044 นางสาว ลฎาภา สังข์ทอง
37 17146 นางสาว วัชรี แจ้งสุวรรณ
38 17048 นางสาว วาสิตา สังข์ทอง
39 17203 นางสาว ศรีสุดา จุมาพันธ์
40 17002 นางสาว ศิริพร ภูมิพล
41 17251 นางสาว ศิริรัตน์ วัลลภนุสรณ์
42 17394 นางสาว สิริพร ศรีสวัสดิ์
43 17254 นางสาว สุจิตรา คีรีรัตน์
44 19508 นางสาว อุมาภรณ์ คนรู้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: