Blog นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ตารางคะแนนเก็บ คลิกที่นี่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
1 17693 นาย กฤษณะเทพ ผลธัญญา
2 17695 นาย จาตุรงค์ อิ่มสบาย

3 17696 นาย ชนาทร แยบดี
4 17546 นาย ชัชวาลย์ ผลเจริญ
5 20185 นาย ณัฐพงษ์ บุญปัญญา
6 18023 นาย ณัฐสิทธิ์ โพธิ์ทอง
7 17698 นาย ณัฑฐกร เปี่ยมอยู่สุข
8 20186 นาย ทรงชัย ชุติโชติพันธ์
9 17560 นาย ทศพล สันติวิสัฎฐ์
10 20187 นาย ธันวา จันทรเกตุ
11 17601 นาย ปริญญา ยาเคน
12 20188 นาย เปรม โกสีย์สวัสดิ์ Blog 1Blog 2
13 18030 นาย พัชรพงศ์ แจ่มใส
14 20189 นาย ยศนันท์ อ่อนสันทัด
15 20190 นาย ยศพล เป้ามา
16 17955 นาย รัชเศรษฐ์ สินอุดมฐานนท์
17 17707 นาย วรุฒ ศรีเพริศ
18 17708 นาย วัชรพงษ์ สีลาจันทร์
19 20298 นาย วัชระ มุ่งเอื้อกลาง
20 17905 นาย วีรยุทธ ช้างเนียม

21 18081 นาย วุฒิศักดิ์ จ้องสาระ
22 20191 นาย ศักดา อ่ำภู่ทอง
23 20192 นาย ศิริโชค สุดเจริญ
24 17609 นาย สันติภาพ หงษ์แก้ว
25 20193 นาย อนวรรษ ทองประเสริฐ
26 17765 นาย อนุชา ศรีนาค
27 17567 นางสาว กตัญญุตา ศิริมหา
28 17722 นางสาว ฉัตรวดี โพธิ์ทัศน์
29 17621 นางสาว ดวงใจ กระแจะจันทร์
30 17823 นางสาว ตวงพร อินทร์จันทร์
31 20194 นางสาว ทวินันท์ ม่วงทอง
32 20195 นางสาว ธนวรรณ พวงคำ

33 17623 นางสาว ธิดา พันธ์เรือง
34 17625 นางสาว นพวรรณ อ่อนละออ
35 20196 นางสาว นวพร บรรหารบุตร
36 20197 นางสาว เพ็ญนภา หนองคู
37 20198 นางสาว รชิตา เพ็งชมจันทร์
38 20199 นางสาว รัชดาภรณ์ จันทร์เจริญ
39 20201 นางสาว วราภรณ์ จันทร
40 20203 นางสาว สมฤดี กุมภีเกาะ
41 18106 นางสาว อนันตา คงเจริญ
42 17642 นางสาว อารีรัตน์ กล่อมดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
1 17743 นาย กฤติน ศิขรินทร์
2 20209 นาย กฤษณ์ คล้ายทองคำ
3 17886 นาย ไกรพล หนูมา
4 17694 นาย คนนท์ บุญสิงห์
5 19541 นาย จงเจตน์ เพ็ญศิริ

6 17547 นาย ชัชวาล พ่วงอุ่น
7 17745 นาย ฐิติพงศ์ เสวก
8 21202 นาย ณัฐภณ สุกาโก
9 21203 นาย นัฐนันท์ แดงมั่นคง
10 17896 นาย นิธิกร จันทร์เกตุ
11 17901 นาย ภีรวัฒน์ จูสี่พร
12 17706 นาย รัชต์พงษ์ จันทร์อินทร์
13 17605 นาย รัตนชัย ดำเรือง
14 20205 นาย วิชชุกร ยังบรรเทา
15 20212 นาย ศตวรรษ ปะวิเศษ
16 17907 นาย สมาพล ทองกระสัน
17 18085 นาย สราวุธ แซ่กัง
18 20211 นาย สุขธัช เวชกิจ
19 20213 นาย อมรินทร์ เกียรติธนานุพงศ์
20 17762 นาย อำนาจ เจริญทรัพย์
21 17727 นางสาว ธิมาภรณ์ คงบำรุ
22 17773 นางสาว นฤมล แสงนิล
23 20215 นางสาว ปัจพร พรมพฤกษ์
24 20216 นางสาว ปาริชาติ จันทวี
25 21208 นางสาว วรพรรณ เหลืองอร่าม
26 20217 นางสาว วราภรณ์ กองม่วง
27 21201 นางสาว วริษา วงษ์เจริญ
28 18099 นางสาว วันทนี แสวงสุข
29 17634 นางสาว วิจิตรา วงห่าน
30 21212 นางสาว วิจิตรา โนนุตร
31 20219 นางสาว หนึ่งฤทัย หุ่นพงษ์
32 17739 นางสาว อชิตา สนเทศ

33 17740 นางสาว อภิญญา โฉมจินดา
34 20220 นางสาว อุบลวรรณ กลิ่นพายัพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
1 20221 นาย เกษม มะลิทอง
2 20222 นาย ขวัญชัย ชำนาญเมธีนนท์
3 20224 นาย ชวพล วรรณเจริญบุญ
4 18019 นาย ฐิติวัสส์ สมัครการ
5 20225 นาย บารมี เลิศจรุงจิต
6 20226 นาย บุญศักดิ์ แสงทองดี
7 17556 นาย พนรัตน์ แซ่ลิ้ม
8 17603 นาย มนต์เทพ อรุณวิศวกุล
9 18076 นาย ยุทธพงศ์ ประดับเพศ
10 20229 นาย ศรายุทธ ภัทรมณีโชติ

11 20231 นาย สุกฤษฎิ์ พลากุลมณฑล
12 20232 นางสาว จิราพร วงศ์อยู่ยืนยง

13 20234 นางสาว ชลธิชา แมลงภู่ทอง
14 20235 นางสาว โชติญา ชาวกงจักร์
15 20236 นางสาว ฐิตินันท์ แซ่ตัน
16 20237 นางสาว ฐิราภรณ์ ปรางศร
17 20238 นางสาว ณิชาภา อยู่หลาย
18 18092 นางสาว ทิวารี แสงจุ่น
19 20239 นางสาว ธัญพิมล ใจคง
20 17571 นางสาว นนธิชา อิ่มเดชา
21 17772 นางสาว นริศรา เพรชหวา

22 17628 นางสาว เบญจพร กระฉอดนอก
23 17875 นางสาว ปาริฉัตร เปลี่ยนประเสริฐ
24 17962 นางสาว ปาริชาติ เปลี่ยนประเสริฐ
25 20241 นางสาว ปาลิดา เพิ่มบุญ
26 17779 นางสาว พรสิริ ฉิมเจ้ย
27 20242 นางสาว พัชชา คำผล
28 20243 นางสาว พิมศิริ มงคลฟัก
29 20244 นางสาว ภัทรภร กานดา

30 20245 นางสาว ภิริฏา แก้วประเสริฐ
31 20246 นางสาว วณิชชา คุณากรภัค

32 17636 นางสาว ศกุณตลา เป้าทอง
33 17586 นางสาว ศิริชล ร้อยสอน
34 20249 นางสาว สุธิดา สุขล้น
35 17789 นางสาว สุรัตนา กัลยา
36 20248 นางสาว สุรีรัตน์ สุขสำราญ
37 17637 นางสาว โสภาวรรณ วรรธนะวาสิน
38 20250 นางสาว อสมาภรณ์ ถนอมเกียรติ์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: